zondag 7 december 2014

Biodiversiteit: wat is dat?

Biodiversiteit of soortenrijkdom is de verscheidenheid van verschillende levensvormen. Kortom hoeveel verschillende dieren, planten, paddenstoelen, schimmels, bacteriën en virussen er zijn.

Schubvaren - Hugo de Grootstraat © Erik van Dijk
Vaak wordt een hoge biodiversiteit geassocieerd met ongerepte natuur. Deze associatie is echter onterecht. Voor het Amazonewoud gaat dit zeker op. Aan de westkant van de Amazone zijn natuurparken met alleen al 1000 vogelsoorten. Maar de natuur van Spitsbergen is even omgerept, maar kent wel een zeer lage verscheidenheid aan organismen. Voor de vogels zijn er bijvoorbeeld slechts circa 70 soorten.

Een lage biodiversiteit kan dus in een ongerepte natuur voorkomen. En andersom: er is niets minder natuurlijks te verzinnen dan een stedelijke omgeving. Toch is de biodiversiteit er enorm!

In het algemeen geldt: hoe warmer en natter het klimaat, des te groter de biodiversiteit. Ook meer variatie in een gebied (verschillen in reliëf, hoogte, temperatuur, vruchtbaarheid van de bodem, zonbelichting, mate van begrazing en bodemtypes) draagt bij aan een hogere soortenrijkdom.

Ingrepen van de mens kunnen de biodiversiteit in een gebied sterk verkleinen of juist vergroten.

Op het platteland zorgt de intensieve landbouw met gif, een lage grondwaterstand, overbemesting en monoculturen voor een flink lagere biodiversiteit.

In het urbane milieu (de stad) daarentegen zorgen de mensen met de variatie van de inrichting van de openbare ruimte voor een veel hogere biodiversiteit dan wanneer dit gebied niet door mensen gebruikt zou worden. De stad is een erg gevarieerd landschap, wat resulteert in veel verschillende planten en dieren. Dit betekent echter niet dat alle soorten in de stad een plekje kunnen vinden. Er zijn ook veel soorten die in de stad helaas ontbreken. Dit geldt voor soorten die afhankelijk zijn van biotopen die alleen in open en/of uitgestrekte natuurgebieden tot ontwikkeling kunnen komen. Maar er zijn gelukkig ook veel soorten planten en dieren van bijvoorbeeld stenige milieus die juist in de stad voet aan de grond krijgen. In Nijmegen zijn dit vaak soorten die uit meer bergachtige streken komen. Voorbeelden in Nijmegen zijn: Zwarte Roodstaart, Slechtvalk, Muurleeuwenbek, Schubvaren en Steenbreekvaren.  


Auteur: Erik van Dijk

zaterdag 25 oktober 2014

Urban Biodiversity - Nijmegen 2015


Struiksprinkhaan - Hazenkamp

Een aantal leden van natuurorganisaties ( Vogelwerkgroep, Flora en faunagroep Gelderse Poort, IVN,  KNNV Nijmegen en het Natuurmuseum Nijmegen) hebben een werkgroep Urban Biodiversity Nijmegen 2015 gevormd.  De werkgroep heeft als doel de biodiversiteit in de gemeente Nijmegen in 2015 nader onder de aandacht te brengen en beter op de kaart te zetten. Daarbij wordt ingezet op volgende twee sporen.Egel - Hazenkamp
Het eerste spoor richt zich op het grote publiek en is derhalve laagdrempelig en algemeen.
In dat kader wordt er elke maand in een andere Nijmeegse wijk een publieksexcursie gegeven met het doel de geïnteresseerde burger bekend te maken met de veelzijdigheid van de natuur in zijn woonomgeving. Hierbij zal men ontdekken dat ook midden in de wijk 101 verschillende planten en diersoorten nabij je huis wonen.
Ook verschijnt er wekelijks een korte natuurcolumn en een ‘foto van de week’. Deze worden in eerste instantie op het blog gepubliceerd, maar mogen vrij in de media worden overgenomen.

Moeraswespenorchis
Het andere spoor richt zich op een het in kaart brengen van de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Nijmegen in 2015.
Hiertoe zullen enerzijds specialistische excursies voor kleine groepjes liefhebbers worden gehouden en anderzijds zullen specialisten op eigen gelegenheid de biodiversiteit van de stad in kaart brengen. Deze activiteiten zullen zich in de regel op één of enkele soortgroepen richten. Bijvoorbeeld op vissen of op bijen of op vleermuizen. Verspreid over het jaar en over verschillende biotopen zullen delen van de stad worden bezocht. Hierbij gaat het niet alleen om de postzegeltjes natuur, maar ook om de woonwijken en industrieterreinen.

IJsvogel - Hollands Duits Gemaal
Aan het einde van het jaar zal een samenvatting gemaakt wordt waarin op hoofdlijnen de soortenrijkdom van de gemeente wordt gepresenteerd, onderstreept met een aantal highlights van 2015. Deze samenvatting zal digitaal beschikbaar worden gemaakt en worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Nijmegen.
Alle waarnemingen, foto’s, ontdekkingen en natuurcolumns alsmede het excursieprogramma is voor iedereen inzichtelijk via:

De werkgroep Urban Biodiversity Nijmegen 2015 bestaat uit een groepje enthousiaste natuurliefhebbers en wordt getrokken door Erik van Dijk en Sjak Gielen.
 
Werkgebied  Urban  Biodiversity Nijmegen 2015 = de gemeente NijmegenMail vragen naar: