zaterdag 25 oktober 2014

Urban Biodiversity - Nijmegen 2015


Struiksprinkhaan - Hazenkamp

Een aantal leden van natuurorganisaties ( Vogelwerkgroep, Flora en faunagroep Gelderse Poort, IVN,  KNNV Nijmegen en het Natuurmuseum Nijmegen) hebben een werkgroep Urban Biodiversity Nijmegen 2015 gevormd.  De werkgroep heeft als doel de biodiversiteit in de gemeente Nijmegen in 2015 nader onder de aandacht te brengen en beter op de kaart te zetten. Daarbij wordt ingezet op volgende twee sporen.Egel - Hazenkamp
Het eerste spoor richt zich op het grote publiek en is derhalve laagdrempelig en algemeen.
In dat kader wordt er elke maand in een andere Nijmeegse wijk een publieksexcursie gegeven met het doel de geïnteresseerde burger bekend te maken met de veelzijdigheid van de natuur in zijn woonomgeving. Hierbij zal men ontdekken dat ook midden in de wijk 101 verschillende planten en diersoorten nabij je huis wonen.
Ook verschijnt er wekelijks een korte natuurcolumn en een ‘foto van de week’. Deze worden in eerste instantie op het blog gepubliceerd, maar mogen vrij in de media worden overgenomen.

Moeraswespenorchis
Het andere spoor richt zich op een het in kaart brengen van de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Nijmegen in 2015.
Hiertoe zullen enerzijds specialistische excursies voor kleine groepjes liefhebbers worden gehouden en anderzijds zullen specialisten op eigen gelegenheid de biodiversiteit van de stad in kaart brengen. Deze activiteiten zullen zich in de regel op één of enkele soortgroepen richten. Bijvoorbeeld op vissen of op bijen of op vleermuizen. Verspreid over het jaar en over verschillende biotopen zullen delen van de stad worden bezocht. Hierbij gaat het niet alleen om de postzegeltjes natuur, maar ook om de woonwijken en industrieterreinen.

IJsvogel - Hollands Duits Gemaal
Aan het einde van het jaar zal een samenvatting gemaakt wordt waarin op hoofdlijnen de soortenrijkdom van de gemeente wordt gepresenteerd, onderstreept met een aantal highlights van 2015. Deze samenvatting zal digitaal beschikbaar worden gemaakt en worden aangeboden aan het gemeentebestuur van Nijmegen.
Alle waarnemingen, foto’s, ontdekkingen en natuurcolumns alsmede het excursieprogramma is voor iedereen inzichtelijk via:

De werkgroep Urban Biodiversity Nijmegen 2015 bestaat uit een groepje enthousiaste natuurliefhebbers en wordt getrokken door Erik van Dijk en Sjak Gielen.
 
Werkgebied  Urban  Biodiversity Nijmegen 2015 = de gemeente NijmegenMail vragen naar:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten